Volleybal vereniging Vosta Taakomschrijvingen

Voorzitter
– Maakt deel uit van het dagelijks bestuur
– Leidt de bestuursvergadering
– Leidt de algemene ledenvergadering (ALV)
– Leidt eventuele besprekingen met commissies
– Vertegenwoordigt het bestuur, o.a. bij Nevobo en gemeente
– Onderhoudt de formele en informele contacten binnen de vereniging
– Coördineert en ziet toe op een goede uitoefening van alle taken binnen de vereniging
– Treedt bemiddelend op in geval van conflicten binnen de vereniging
– Neemt deel aan representatieve taken van het Bestuur
– Coördineert eventuele sponsoring
– Stimuleert en ondersteunt de vereniging activiteiten
– Voorziet de website van verenigingsinformatie
– Dient subsidieverzoeken in.

Secretaris
– Maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur
– Verzorgt het jaarverslag op de Algemene Ledenvergadering
– Draagt zorg voor de agenda en de notulen van de Bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering
– Verzorgt de in en uitgaande post van de vereniging
– Voert de administratie en het archief van V.V.
– Verricht de ledenadministratie
– Zorgt voor (tijdige) verzending van stukken t.b.v. overige (Bestuurs)leden
– Informeert en verwijst aspirant leden
– Bewaakt de toepassing van de Statuten, het Huishoudelijk reglement en het NEVOBO reglement
– Vraagt, na opgave van de wedstrijdsecretaris, de spelerspassen aan
– Zorgt voor de in en overschrijvingen en de verstrekking van het Huishoudelijk reglement aan nieuwe leden
– Neemt deel aan representatieve taken van het Bestuur Stimuleert en ondersteunt de vereniging activiteiten Voorziet het clubblad van “secretaris”-info.

Wedstrijdsecretaris
– Maakt deel uit van het Bestuur
– Vertegenwoordigt eventueel het bestuur op NEVOBO vergaderingen
– Verspreidt speelprogramma’s, tellerlijsten en scheidsrechterslijsten Coördineert de wedstrijdleiding
– Coördineert de bekerwedstrijden
– Coördineert de toernooien en het toernooigeld
– Coördineert de spelerspassen
– Verzorgt t.b.v. de NEVOBO de opgave van de competitie teams Stimuleert en ondersteunt de verenigingactiviteiten
– Voorziet de website van “wedstrijdsecretaris”-info.

Penningmeester
– Maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur
– Is verantwoordelijk voor het financieel beheer binnen de vereniging, zoals
– de inning van contributies, gelden voor spelerspasjes, eventuele opbrengsten van sponsor acties, adverteerders, subsidies en boetes
– een verantwoorde vastlegging van, en de controle op de inkomsten en de uitgaven van de vereniging
– de vaststelling en het bewaken van de begroting
– het doen van betalingen van NEVOBO bijdragen, zaalhuur gemeente, trainersvergoedingen, techn. materiaal en boetes
– betaling van overige kosten, zoals attenties en activiteiten kosten
– Verzorgt op de Algemene Ledenvergadering het financieel jaarverslag de begroting en
– het contributie voorstel
– Onderhoudt de contacten met de financiële instellingen en de belasting dienst
– Neemt deel aan representatieve taken van het Bestuur
– Stimuleert en ondersteunt de vereniging activiteiten
– Voorziet de website van “penningmeester”-info.

Voorzitter Jeugdcommissie
– Maakt deel uit van het Bestuur
– Leidt de periodieke vergadering van de jeugdcommissie
– Onderhoudt samen met de commissie-leden de contacten met de trainingsgroepen en vormt zich een beeld van de totale gang van zaken binnen de groepen
– Regelt i.o. met trainers de indeling van de teams
– adviseert de TC m.b.t. de trainers en eventuele wensen op technisch gebied
– Stemt in periodiek te houden besprekingen met commissie-leden en eventueel bestuur af hoe de gang van zaken binnen de junioren groep zal zijn en op welke wijze eenieder daaraan een bijdrage gaat leveren.
– Helpt de teams bij het zoeken van een coach en houdt toezicht op de kwaliteit van het coachen
– Regelt in overleg met trainers, aanvoerders en ouders het vervoer van de jeugd naar en van de wedstrijden
– Bevordert de ontspanning activiteiten bij de jeugd in overleg met. de activitei ten commissie.
– Bemiddeld zonodig bij conflicten in de juniorengroep
– Bezoekt op verzoek van het bestuur NEVOBO vergaderingen
– Stimuleert en ondersteunt de vereniging activiteiten
– Voorziet de website van “junioren”-info.

Voorzitter Seniorencommissie
– Maakt deel uit van het Bestuur
– leidt do periodiek vergadering van de senioren commissie
– Onderhoudt samen met de commissie-leden de contacten met de trainingsgroepen en vormt zich een beeld van de totale gang van zaken binnen de groepen
– Regelt in overleg, met trainers en aanvoerders de indeling van de teams
– Adviseert de Technische Commissie, de trainers en eventuele wensen op technisch gebied
– Stemt in periodiek te houden besprekingen met commissie-leden en eventueel bestuur af hoe de gang van zaken binnen de senioren groep zal zijn en op welke wijze eenieder daaraan een bijdrage gaat leveren.
– Helpt de teams bij het zoeken van een coach
– Bemiddeld zonodig bij conflicten in de seniorengroep
– Bezoekt op verzoek van het bestuur NEVOBO vergaderingen
– Stimuleert en ondersteunt de vereniging activiteiten
– Voorziet de website van “senioren”-info,

Voorzitter Recreantencommissie
– Maakt deel uit van het Bestuur
– Leidt de periodieke vergadering van de recreanten commissie
– Coördineert de wedstrijdleiding en de arbitrage van de recreanten competitie
– Onderhoudt samen met de commissie-leden de contacten met de trainingsgroepen en vormt zich een beeld van de totale gang van zaken binnen de groepen
– Regelt in overleg met trainers en aanvoerders de indeling van de teams.
– Adviseert de TC met betrekking tot de trainers en eventuele wensen op technisch gebied.
– Regelt de recreantenspelerspassen en de financiën ervan
– Voorziet de competitie. teams van spelmateriaal
– Ontvangt NEVOBO recreanten post en verdeelt deze onder de groepen.
– Stemt in periodiek te houden besprekingen met commissie-leden en eventueel aanvoerders af hoe de gang van zaken binnen de recreanten groep zal zijn en op welke wijze eenieder daaraan een bijdrage gaat leveren.
– Bemiddeld zonodig bij conflicten in de recreantengroep.
– Bezoekt op verzoek van het bestuur NEVOBO vergaderingen Stimuleert en ondersteunt de vereniging activiteiten
– Voorziet de website van “recreanten”-info.

Technische Coördinator
– Maakt deel uit van het Bestuur
– Draagt de zorg voor voldoende trainers en hun technische en didactische kwaliteiten
– Adviseert desgewenst de commissie’s bij de indeling van de teams
– Leidt besprekingen met commissie’s aangaande TC-zaken
– Bepaalt in overleg met. trainers, commissie’s en eventueel bestuursleden het Technisch beleid
– Stemt in periodiek te houden besprekingen met trainers en commissie’s af hoe de technische gang van zaken binnen de vereniging zal zijn en op welke wijze eenieder daaraan een bijdrage gaat leveren.
– Coördineert de trainingsfaciliteiten en tijdstippen
– Onderhoudt contact met de Welzijnsdienst met betrekking tot de speelzalen
– Bezoekt op verzoek van het bestuur NEVOBO vergaderingen
– Stimuleert en ondersteunt de vereniging activiteiten
– Voorziet de website van “TC”-info.

Vereniging Scheidsrechterscoördinator (VSK)
– Is verantwoording verschuldigd aan het bestuur en onderhoudt met hen de gang van zaken omtrent de scheidsrechters
– Leidt de periodieke vergadering van de scheidsrechters
– Onderhoudt de contacten met de scheidsrechters en begeleidt hen in kwalitatief opzicht.
– Stimuleert in dat kader de scheidsrechters cursussen
– Regelt in overleg. de te fluiten wedstrijden
– Bezoekt op verzoek van het bestuur NEVOBO vergaderingen
– Beheert het speelmateriaal
– Voorziet de website van “arbitrage”-info.

Voorzitter Activiteitencommissie
– Maakt deel uit van het Bestuur
– Leidt de vergadering van de activiteiten commissie
– Onderhoudt contacten met leden voor wat betreft hun wensen op activitei ten gebied
– Neemt initiatieven m.b.t. de vereniging activiteiten
– Doet jaarlijks in de bestuursvergadering voorstellen m.b.t. de geplande activiteiten
– Organiseert de activiteiten en mobiliseert eventueel mensen voor de uitvoering ervan
– Voorziet het clubblad van “activiteiten”-info.

Materialencommissie
– Beheert de materialen (Kleding, Ballen, Netten, etc) die in bezit zijn van de vereniging
– Koopt materialen in
– Distribueert materialen binnen de vereniging
– Beheert leenmaterialen
– Beheert shirtnummers
– Coördineert de kledingnummers
– Laat shirts bedrukken
– Beheert het materialen budget

Deel deze pagina

Deel deze pagina