Statuten Volleybal Vereniging Vosta

De statuten zijn door Notariskantoor MEIJLING vastgelegd op 21 juni 1994. Aan dit digitale document kunnen geen rechten ontleend worden en dient alleen ter referentie. Dit document is een zo getrouw mogelijke kopie van de officiele stukken.

Statuten Volleybal Vereniging Vosta 1
1 Naam en zetel 1
2 Doel 2
3 Leden/jeugdleden 2
4 Begunstigers, aspirantleden, ereleden en leden van verdienste 2
5 Aanmelding/toelating 2
6 Verplichtingen leden 3
7 Einde lidmaatschap 3
8 Jaarlijkse bijdragen 3
9 Geldmiddelen 4
10 Benoeming bestuur 4
11 Einde bestuurslidmaatschap 4
12 Functies en besluitvorming bestuur; dagelijks bestuur 5
13 Bestuurstaak vertegenwoordiging 5
14 Jaarverslag rekening en verantwoording 5
15 Algemene vergaderingen 6
16 Bijeenroeping algemene vergadering 6
17 Toegang en stemrecht 7
18 Voorzitterschap notulen 7
19 Besluitvorming van de algemene vergadering 7
20 Statutenwijziging 8
21 Ontbinding 8
22 Reglementen 8
23 Slotartikel 8

1 Naam en zetel
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: VOLLEYBALVERENIGING VOSTA. Zij is gevestigd te ENSCHEDE. De vereniging is opgericht op heden.
2 Doel
Artikel 2
De vereniging heeft ten doel: het (bevorderen van het) beoefenen van de volleybalsport. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. Het houden van trainingen en het deelnemen aan wedstrijden;
b. aansluiting te zoeken bij of zich als lid aan te melden van de Nederlandse Volleybalbond;
c. alle andere wettige middelen.
3 Leden/jeugdleden
Artikel 3
1. Leden kunnen uitsluitend zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.
2. Jeugdleden kunnen uitsluitend zijn personen die de leeftijd van zestien doch nog niet die van achttien jaar hebben bereikt.
3. Minderjarigen kunnen slechts lid worden na verkregen schrif¬telijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger(s).
4. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden/jeugdleden zijn opgenomen.¬
5. Waar in deze statuten over leden wordt gesproken zijn zowel jeugdleden als leden bedoeld tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
4 Begunstigers, aspirantleden, ereleden en leden van verdienste
Artikel 4
1.
a. Begunstigers zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen.
b. Aspirantleden zijn zij, die aan de aktiviteiten van de vereniging deelnemen, doch nog niet de zestien jarige leeftijd hebben bereikt en die als zodanig door het be¬stuur zijn toegelaten. , Begunstigers en aspirantleden zijn geen leden.
2. Op voordracht van het bestuur of tenminste tien leden kunnen door de algemene vergadering ereleden en leden van verdienste worden benoemd. Ereleden zijn leden. Leden van verdienste zijn geen leden, tenzij ze tevens lid zijn van de vereniging.
3. Aspirantleden hebben geen stemrecht doch hebben overigens de¬zelfde rechten en verplichtingen als leden, voor zover uit deze statuten of de reglementen van de vereniging niet anders blijkt.
5 Aanmelding/toelating
Artikel 5
1. De aanmelding als lid geschiedt schriftelijk bij het bestuur.
2. Het bestuur beslist over de toelating van een lid.
3. Bij niet toelating wordt dit schriftelijk met redenen omkleed aan de betreffende persoon medegedeeld. De afgewezen persoon heeft geen beroep tegen deze weigering op de algemene ledenvergadering.
6 Verplichtingen leden
Artikel 6
1. De leden en aspirantleden zijn verplicht de statuten en reglementen van de vereniging stipt na te leven.
2. Tevens zijn de leden verplicht de statuten en reglementen van de Nederlandse volleybalbond stipt na te leven.
7 Einde lidmaatschap
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid;
c. door schriftelijke opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap, bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de ver¬eniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te la¬ten voortduren;
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wan¬neer een lid in strijd met de statuten, reglementen of be¬sluiten van de vereniging handelt of de vereniging op on¬redelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vere¬niging kan slechts geschieden tegen het einde van een vereni¬gingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beeindigd, in¬dien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet ge¬vergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van gel¬delijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te slui¬ten
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisge¬ving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe onverwijld schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Gedurende de be¬roepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd.
8 Jaarlijkse bijdragen
Artikel 8
1. De leden en aspirantleden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieen worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of ge¬deeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
9 Geldmiddelen
Artikel 9
1. De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit:
a. de gelden en goederen die door activiteiten van de leden voor haar zijn verkregen;
b. de bijdragen van de leden en anderen;
c. subsidies, schenkingen, legaten en erfstellingen;
d. alle andere wettige baten.
2. Erfstellingen mogen slechts aanvaard worden onder het voor¬recht van boedelbeschrijving.
10 Benoeming bestuur
Artikel 10
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. Bestuursleden dienen meerderjarig te zijn. Oak niet leden kunr.en tot bestuurslid worden benoemd. De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuursleden.
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bin¬dende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de opr.oeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tenminste tien leden moet tenminste twee weken voor de aanvang van de verga¬dering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
4. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene vergade¬ring aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keuze.
5. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
11 Einde bestuurslidmaatschap
Artikel 11
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering wor¬den geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, ein¬digt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van af¬treden. Dit dient zodanig te zijn samengesteld dat in een jaar niet meer dan een lid van het dagelijks bestuur aftreedt. De aftredende is terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. De eerste bestuursleden kunnen een eerste zittingsperiode hebben van maximaal vijf jaar.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door schriftelijk te bedanken;
b. door het verlies van handelingsbekwaamheid;
c. door overlijden.
12 Functies en besluitvorming bestuur; dagelijks bestuur
Artikel 12
1. De voorzitter wordt in functie benoemd. De secretaris, de penningmeester en eventuele overige functionarissen worden door het bestuur uit zijn midden benoemd. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden.
2. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.
3. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door of onder verantwoordelijkheid van de secretaris notulen opge¬maakt, die door het bestuur in een volgende vergadering wor¬den vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris worden ondertekend.
4. Het bestuur kan slechts besluiten nemen, indien de meerder¬heid van de bestuursleden aanwezig is. Vertegenwoordiging is niet toegestaan. Ieder bestuurslid heeft een stem.
5.
a. Het bestuur besluit met gewone meerderheid van stemmen. Onder gewone meerderheid wordt verstaan: meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een der be¬stuursleden schriftelijke stemming verlangt. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
b. Spoedeisende beslissingen kunnen door tenminste twee leden van het dagelijkse bestuur genomen worden, mits daarvan op de eerstvolgende bestuursvergadering verantwoording wordt afgelegd.
6. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de vocrziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde
13 Bestuurstaak vertegenwoordiging
Artikel 13
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid be¬paalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door com¬missies, die door het bestuur worden benoemd.
3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergade¬ring, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het ko¬pen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het slui¬
ten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hcofdelijk mede schuldenaar verbir.dt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voer een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen der¬den een beroep worden gedaan.
4. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:
a. door het bestuur;
b. door twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur.
14 Jaarverslag rekening en verantwoording
Artikel 14
1. Het verenigingsjaar loopt van een juli tot en met een en der¬tig juni van ieder kalenderjaar. Het eerste verenigingsjaar loopt echter van heden tot en met dertig juni negentienhonderd vijf en negentig.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de ver¬eniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te al¬len tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden ge¬kend.
3. Het bestuur brengt op de jaarvergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke hiervan kan na verloop van de termijn ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een ccmmissie van ter.minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5. vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bij¬zondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van on¬derzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlich¬tingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, tenminste tien jaren lang te bewaren.
15 Algemene vergaderingen
Artikel 15
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle be¬voegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur z ij n opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het vereni¬gingsjaar, wordt een algemene vergadering de jaarvergade¬ring gehouden. Deze termijn kan door de algemene vergade¬ring worden verlengd. In de jaarvergadering komen ondermeer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 14 met het verslag van de daartoe op de vorige jaarvergadering benoemde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het lopende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeen¬roepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die oproeping overgaan door oproeping overeenkomstig ar¬tikel 16 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.
16 Bijeenroeping algemene vergadering
Artikel 16
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bijeenroepen van het bestuur.
De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister, bedoeld in artikel 3. De termijn van oproeping bedraagt tenminste een en twintig dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 20.
17 Toegang en stemrecht
Artikel 17
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden en as¬pirantleden, ereleden en leden van verdienste van de vere¬niging. Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens tot vergaderingen als bedoeld in artikel 7 lid 7.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gevol¬machtigd ander lid uitbrengen, met dien verstande, dat een lid voor niet meer dan twee leden als gevolmachtigde kan op¬treden.
5. Leden van verdienste hebben een adviserende stem, tenzij ze lid zijn.
18 Voorzitterschap notulen
Artikel 18
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. wordt ook op deze wijze niet in het voor¬zitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zel¬f.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secre¬taris of een andere door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notu¬list worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergade¬ring bijeenroepen, kunnen een notarieel proces verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
19 Besluitvorming van de algemene vergadering
Artikel 19
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor¬ zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoof¬delijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwe¬zige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Alle besluiten in de algemene vergaderingen worden, voorzover in deze statuten niet anders bepaald, genomen met gewone meerderheid van stemmen. Onder gewone meerderheid van stemmen wordt verstaan: meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen. Onder volstrekte meerderheid van stemmen: meer dan de helft van het totaal aantal op de betreffende vergadering blijkens de presentie¬lijst uit te brengen stemmen.
4. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk ge¬stemd, tenzij zowel in het ene als in het andere geval de vergadering met algemene stemmen anders besluit.
5. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Besluiten over personen worden echter genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Indien deze meerderheid in eerste stemming niet wordt verkregen, volgt een tweede vrije stem¬. Indien ook dan die meerderheid niet is verkregen vindt herstemming plaats tussen de twee personen, die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich verenigd hebben (eventueel voorafgegaan door een tussenstemming tussen hen, die een ge¬lijk aantal stemmen op zich verenigden ), in welk geval (bij herstemming) de gewone meerderheid van stemmen voldoende is. Indien bij de herstemming of bij de tussenstemming de stemmen staken, beslist het lot.
7. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de alge¬mene vergadering.
8. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde ko¬mende onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding ook al heeft geen oproeping plaats ge¬had. Dit is ook het geval indien de oproeping niet op de voorgeschreven wijze is geschied of enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van een vergadering of een daarmede verband houdende formaliteit niet in acht is geno¬men.
20 Statutenwijziging
Artikel 20
1. In de statuten van de vereniging kan alleen verandering wor¬den gebracht door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behande¬ling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergade¬ring wordt gehouden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariele akte is opgemaakt. De bestuurders zijn verplicht een afschrift van deze wijziging en van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het verenigingenregister bij de Kamer van Koophandel.
21 Ontbinding
Artikel 21
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Aan het batig saldo na vereffening wordt een bestemming gegeven als door de algemene vergadering bij het besluit tot ont¬bind ing te bepalen.
22 Reglementen
Artikel 22
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement en andere reglementen vaststellen.
2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook voor¬zover deze geen dwingend recht bevat of met de statuten.
3. Een reglement kan bij gewone meerderheid van stemmen door de algemene vergadering worden gewijzigd.
23 Slotartikel
Artikel 23
In alle gevallen waarin deze statuten, de wet of de reglementen niet voorzien, beslist de algemene vergadering.

Deel deze pagina

Deel deze pagina